Edit me on GitHub

متن


مثال هایی برای پازل های متن


پازل ها


ایجاد متن


پازل زیر متن hello را می سازد و در متغیری به نام greeting ذخیره می کند.

text-text

پازل create text with مقدار متغیر greeting و متن جدید "world" را باهم ادغام می کند. برای ساخت "helloworld" توجه کنید که فاصله ای بین آن ها نیست چون در متن اصلی فاصله ای وجود ندارد.

text-create

برای افزایش تعداد متن های ورودی روی ایکون چرخ دنده کلیک کنید که شکل » را تغییر می دهد به:

text-create-modify

ورودی های اضافی با کشیدن از قسمت جعبه ابزار طوسی که در چپ قرار دارد به داخل قسمت join اضافه می شوند.

ویرایش متن


پازل to ... append text متن داده شده را به متغیر خاصی اضافه می کند. در این حالت مقدار متغیر greeting را از "hello" به "hello,there" تغییر می دهد.

text-create-modify

طول متن


پازل length of تعداد حروف، اعداد و غیره را در هر متنی می شمارد. طول متن "we're#1!" 9 می باشد و طول رشته خالی 0 می باشد.

text-length1

text-length2

بررسی کردن متن خال


پازل isempty بررسی می کند که آیا متن داده شده خالی است یا نه. در مثال زیر در حالت اول نتیجه درست است و در حالت دوم غلط.

text-empty1

text-empty2

پیدا کردن متن


این پازل ها می توانند برای این استفاده شوند که آیا قسمتی از متن در متن دیگری وجود دارد،اگر وجود دارد کجای متن ظاهر شده است. برای مثال ظاهر شدن اولین e را در hello می پرسد که نتیجه 2 می شود.

text-find-first

text-find-last
این مثال در مورد آخرین ظاهر شدن حرف e در hello می پرسد که جواب همچنان ۲ می باشد.

text-find-last

اگر اولین یا اخرین حرف انتخاب شود این پازل جواب صفر برمی گرداند چون "hello" دارای حرف "z" نمی باشد.

text-find-first-last

استخراج متن


استخراج یک کاراکتر


این پازل "b" را به عنوان دومین حرف "abcde" بر می گرداند :

text-in-text-get1

این پازل "d" را به عنوان دومین حرف از آخر "abcde" بر می گرداند :

text-in-text-get2

این پازل "a" را به عنوان اولین حرف "abcde" بر می گرداند :

text-in-text-get3

این پازل "e" را به عنوان آخرین حرف "abcde" بر می گرداند :

text-in-text-get4

این پازل هر 5 حرفی که در "abcde" که احتمال یکسانی داشته باشد را برمی گرداند :

text-in-text-get5

هیچکدام از این پازل ها متنی را که از آن استخراج می کنیم را ویرایش نمی کند.

استخراج قسمتی از متن


در پازل in text ... get substring اجازه می دهد که قسمتی از متن جدا شود، که شروع آن :

در مثال زیر، "abc" استخراج می شود.

text-get-substring

سازگار کردن قالب متن


این پازل مدلی از ورودی متن را بر اساس یکی از موارد زیر ایجاد می کند :

نتیجه پازل زیر "HELLO" می شود.

text-case

حروفی که در الفبای انگلیسی وجود ندارند تحت تاثیر قرار نمی گیرند. توجه کنید که این پازل روی متن هایی که زبانشان چندین مدل ندارد مانند چینی تاثیر ندارد.

حذف فاصله


پازل زیر، از قسمت های زیر فاصله را حذف می کند :

نتیجه پازل زیر "hi there" است.
(فضای خالی متن تاثیر ندارد.)

text-trim-spaces

دیگر پازل های متن


new line


پازل new line ادامه متن یا رشته را در خط جدیدی ذخیره می کند.

text-newline

در حالت سمت چپ متن خروجی "Hello 2016Hello 2017" است ولی در حالت سمت راست عبارت "Hello 2017" یک خط پایین تر از عبارت "Hello 2016" قرار می گیرد.

replace


پازل زیر برای جایگزین کردن یک عبارت خاص در یک رشته با یک عبارت دیگر استفاده می شود.

text-string-replace

به عنوان مثال خروجی پازل بالا "these 4 men have 4 hats!" است.

text start


با این پازل می توان بررسی کرد که متن خاصی با عبارت یا حرف خاصی شروع شده است یا خیر.

text-start

به عنوان مثال در تصویر بالا اگر متنی که در var1 ذخیره شده است، با عبارتی که در var2 ذخیره شده است، شروع شود خروجی این پازل صحیح(true) است در غیر اینصورت غلط(false) است.

escape string


این پازل کاراکتر های UTF-8 را به کاراکتر های ASCII تبدیل می کند.

text-escape

پازل Unescape string دقیقا عکس فرایند بالا را انجام می دهد.

text-unescape