Edit me on GitHub

فرمت Markdown


در این بخش آموزش نحوه استفاده از فرمت Markdown را فرا میگیریم:

سرتیتر ها


برای استفاده از سر تیتر ها در یک سطر جدید کافیست به طریق زیر عمل کنید:

# تیتر درجه اول
## تیتر درجه دوم
###### تیتر درجه ششم

خروجی:

تیتر درجه اول


تیتر درجه دوم


تیتر درجه ششم


بولد و ایتالیک


*این ایتالیک است*
_این هم ایتالیک است_

**این بولد است**
__این هم بولد است__

_شما می‌توانید آن ها را **ترکیب** کنید_

خروجی:
این ایتالیک است
این هم ایتالیک است

این بولد است
این هم بولد است

شما می‌توانید آن ها را ترکیب کنید

لیست


لیست نا مرتب


* آیتم اول
* آیتم دوم
  * زیر آیتم اول
  * زیر آیتم دوم

خروجی:

لیست مرتب


1. آیتم اول
1. آیتم دوم
  1. زیر آیتم اول
  1. زیر آیتم دوم

خروجی:

  1. آیتم اول
  2. آیتم دوم
    1. زیر آیتم اول
    2. زیر آیتم دوم

تصاویر


![Logo](img/logo.png)
فرمت: علامت تعجب، داخل [] توضیح کوتاه عکس و سپس داخل پرانتز آدرس عکس

خروجی:
Logo

لینک


فرمت لینک نیز مانند تصاویر است اما ! اولیه را ندارد:

[PuzLime](http://puzlime.com)
[آموزش markdown](markdown.md)

خروجی:
PuzLime
آموزش markdown

کد


برای قرار دادن کد کافیست آن ها را درون سه علامت ` قرار دهید:

```
code
```