Edit me on GitHub

حلقه


حلقه ها دستوراتی هستند که اجرای دستورات دیگر را کنترل می کنند. این دستورات حلقه نامیده می‌شوند زیرا بدنه آنها تکرار می شوند.

پازل های حلقه


پازل repeat


ساده ترین حالت حلقه تکرار عبارات به تعداد مشخص می باشد. برای مثال در حالت زیر عبارت "Hello" ده بار چاپ خواهد شد.

control-repeat

پازل repeat while


این پازل یک شرط را به عنوان ورودی دریافت کرده و تا زمانی که شرط برقرار باشد تکرار می کند.

control-repeat-while

پازل repeat until


این پازل یک شرط را به عنوان ورودی دریافت کرده و تا زمانی که شرط برقرار نباشد تکرار می‌کند.

control-repeat-until

پازل count with


این پازل همانند دستور for در اکثر زبان های برنامه نویسی عمل می کند.

یک متغییر را از مقدار آغازین تا مقدار پایانی به میزان مقدار سوم افزایش می دهد و در هر مرحله یک بار بدنه را اجرا می‌کند. برای مثال برنامه زیر اعداد ۱ ۳ و ۵ را چاپ می کند.

control-count-with

مقدار اول می تواند از مقدار دوم بزرگتر باشد، مانند تصاویر زیر، و باعث شود شمارش از بالا به پایین پیش برود. در این حالت منفی یا مثبت بودن متغییر سوم بی اثر است.

control-for-each-down

پازل for each


این پازل همانند پازل for عمل کرده، به این تفاوت که به جای مقادیر عددی مقادیر را از لیست داده شده انتخاب می‌کند.

control-for-each

اتمام حلقه


بیشتر حلقه ها تا زمانی که شرطشان برقرار باشد اجرا می شوند (به استثنا until که تا زمانی که شرط برقرار نباشد اجرا میشود). با این حال دو دستور break و continue به شما اجازه می دهند این روال اجرا را تغییر دهید.

توجه: در مثال های زیر از for each استفاده شده است، اما شما می توانید این دستورات را در تمامی دستورات حلقه استفاده نمایید.

پازل continue


این پازل همانند دستور continue در اکثر زبان های برنامه نویسی عمل می کند.

این پازل باعث می شود ادامه کد حلقه برای این مرتبه اجرا نشود و به اجرای بعدی حلقه برود.

control-for-each-continue

در مثال فوق عبارت alpha چاپ می شود. اما برای beta پس از برخورد به continue از روی پرینت می گذرد و حلقه برای gamma اجرا شده و gamma چاپ می شود.

نکته: برای افزدون این پازل کافیست از منوی Loops گزینه break را انتخاب کرده و سپس روی منوی آن کلیک کنید تا به continue تبدیل شود.

پازل break


این پازل همانند دستور break در اکثر زبان های برنامه نویسی عمل می کند.

این پازل باعث می شود که اجرای حلقه متوقف شود.

control-for-each-break

در مثال فوق ابتدا alpha چاپ می شود اما پس از رسیدن به بتا حلقه break می شود. توجه کنید که هیچ گاه حلقه برای gamma اجرا نخواهد شد.