Edit me on GitHub

منطق


جبر بولی یک سیستم ریاضی است که دو مقدار صحیح و غلط دارد.

مقادیر بولی نیز در پازل های کنترلی استفاده میشوند که شامل مثال های زیر میشوند:

یک مثال ساده :

if-else

اگر متغیر x بزرگتر از 1000 باشد، شرط صحیح می باشد و متن "What a big number!" فرستاده می شود. اگر متغیر x کوچکتر یا مساوی 1000 باشد، شرط غلط می باشد و متن "That's not a big number." فرستاده می شود.

پازل


اگر ورودی پازلی که نیازمند متغیر بولی می باشد را خالی بگذاریم مقدار ورودی را غلط در نظر میگرد و همچنین متغیرهای غیر بولی به قسمت هایی که نیاز به متغیر بولی دارند وصل نمیشوند.

مقادیر


برای مقدار دهی به متغیرهای منطقی میتوانید از منو پازل ها برای انتخاب مقادیر صحیح و غلط استفاده کنید.

logic-true-false

پازل مقایسه


برای مقایسه شش عملگر وجود دارد که هرکدام از آنها دو ورودی دارند که براساس ورودی ها، متغیر ها و عملگرها خروجی انها میتواند صحیح یا غلط باشد.

logic-compare

عملگرهای مقایسه شامل :تساوی ، نامساوی، بزرگتر، بزرگتر یا مساوی، کوچکتر، کوچکتر یا مساوی می باشند.

عملیات های منطقی


پازل "و" منطقی اگر هر دو ورودی آن صحیح باشند، صحیح بر می گرداند.

logic-and

پازل "یا" منطقی اگر یکی از دو ورودی آن صحیح باشند، صحیح بر می گرداند.

logic-or

پازل not


پازل not ورودی منطقی خود را به نقیض آن تبدیل می کند. به عنوان مثال، خروجی تصویر زیر غلط می باشد :

logic-not-true

در اخر توصیه می شود که ورودی خالی استفاده نشود.