Edit me on GitHub

لیست


پازل های لیست مجموعه ای از آیتم های سفارش داده شده هستند مثل لیست "to do " یا لیست خرید .
آیتم های داخل این لیست ها می توانند از هر نوعی باشند و مقدارهای یکسان ممکن است بیشتر از یکبار در لیست ظاهر شوند.

ساخت لیست


ساخت لیست خالی


ساده ترین لیست، لیست خالی می باشد که از پازل create empty list ساخته می شود

list-create-empty-list

ساخت لیست با


کاربردهای ابتدایی


پازل create list with به کاربر اجازه میدهد که در یک لیست جدید مقدار ابتدایی بدهد.
در این مثال لیستی از کلمات ساخته شده و در متغیری به نام letters ریخته شده است:

list-create-list-with-text

اینجا لیست "letters" را اینگونه تعریف می کنیم ["alpha", "beta", "gamma"] پایین به متغیر های که در این بخش تعریف شده اند اشاره می کنیم.

این ساخت لیستی از اعداد را نشان میدهد.

list-create-list-with-numbers

تغییر تعداد ورودی ها


برای تغییر تعداد ورودی ها، روی ایکون چرخ دهنده کلیک کنید.این کار یک پنجره ی جدید باز میکند:

list-create-list-modify-tooltip

سپس شما میتوانید با کشیدن پازل ها در پنجره ی باز شونده ورودی ها را اضافه یا حذف کنید مانند نمونه

list-create-list-modify

در حالی که در این مثال به انتهای آن اضافه شد، هر جایی می تواند اضافه شود. به طور مشابه item های اضافی را می توان به بیرون از پازل if کشید.

ساخت لیست با item


پازل create list with item به شما اجازه این را میدهد که لیستی که تعداد مشخصی کپی از item را دارد. به عنوان مثال، پازل های زیر متغیر words را به عنوان لیستی تعریف می کند که اعضای آن ["very", "very", "very"] هستند.

list-create-list-with-item

بررسی کردن طول یک لیست


خالی


مقدار پازل is empty درست است اگر ورودی آن لیست خالی باشد در غیر این صورت غلط است.
مقدار پازل زیر برابر غلط است چون متغیر colours خالی نیست و سه عضو دارد.

list-create-list-with-item

توجه کنید به شباهتش به پازل "is empty" برای قسمت متن

طول


پازل length of تعداد آیتم های داخل لیست که به صورت ورودی استفاده میشوند را میدهد.
برای مثال مقدار پازل های زیر برابر 3 می باشد چون متغیر رنگ سه آیتم دارد.

list-empty

توجه کنید که ابن پازل تعداد ایتم های موجود در لیست را میدهد نه تعداد ایتم های متفاوت در لیست.
برای مثال در زیر مقدار داده شده برابر 3 میباشد حتی اگر کلمه ها شامل لیست (["very", "very", "very"])

list-length

توجه کنید که شبیه پازل "length of" برای متن میباشد.

list-length2

پیدا کردن ایتم ها در لیست


این پازل ها موقعیت یک ایتم در لیست را پیدا میکنند.در مثال زیر اولین "very" در خانه ی اول قرار دارد چون ابتدای لیست با "very" شروع شده است.

list-find-first1

در مثال دیگر مقدار اخرین "very" در خانه ی سوم قرار دارد

list-find-last

اگر ایتم در لیست وجود نداشته باشد نتیجه صفر می شود مانند مثال زیر

list-find-first2

این پازل ها شبیه پازل های the ones for finding letters در متن می باشد.

گرفتن ایتم ها از لیست


گرفتن یک ایتم از لیست


دوباره لیستی از رنگ ها را تعریف میکنیم:

list-create-list-with-colours

پازل زیر به شما رنگ ابی را میدهد چون دومین ایتم در لیست میابشد.(شمارش از ابتدای سمت چپ می باشد)

list-in-list-get1

این مثال به شما سبز را میدهد به عنوان دومین ایتم از اخر سمت راست

list-in-list-get2

اولین ایتم قرمز را میدهد.

list-in-list-get3

اخرین ایتم زرد را میدهد.

list-in-list-get14

به صورت تصادفی یک ایتم از لیست را بخواهیم یکی از رنگ های قرمز، ابی، سبز، زرد را به شما میدهد.

list-in-list-get5

گرفتن و حذف کردن ایتم


یک منوی بازشونده در اینجا وجود دارد که "get" و "get and remove" خروجی یکسان دارند ولی در دومی لیست اصلی تغییر پیدا می کند:

list-in-list-get-options

این مثال "alpha" را در متغیر "first letter" قرار می دهد.

list-in-list-get-and-remove

حذف ایتم


انتخاب "remove" در منوی بازشونده باعث می شود اتصال از چپ حذف شود و اتصال از پایین و بالا شود:

list-in-list-remove

این کار اولین ایتم از لیست را حذف میکند.

گرفتن زیر ارایه


پازل in list ... get sublist شبیه پازل in list ... get می باشد به جز استخراج زیرارایه نسبت به ایتم های تکی .
انتخاب های مختلفی وجود دارد برای شروع و پایان یک زیرارایه که قابل تعیین می باشد.

list-sub-list1

list-sub-list2

در این مثال لیست first letters را میسازیم. این لیست جدید دو عنصر دارد
["alpha", "beta"]

list-sub-list-example

توجه کنید که این پازل لیست اصلی را اصلاح نمیکند.

اضافه کردن ایتم به لیست


in list ... set


در پازل in list ... setایتم در جای خاصی از لیست با ایتم متفاوتی عوض می شود.

list-set

برای فهمیدن هر یک از گزینه های دراپ دان قسمت قبل را ببینید.

در مثال پایین داریم:
لیست کلمات با سه ایتم ساخته شده است ["very", "very", "very"]
ایتم سوم ان با "good" جابه جا میشود
مقدار جدید لیست کلمات برابر است با ["very", "very", "good"].

list-set-example

in list ... insert at


پازل in list ... insert at را با استفاده از دراپ دان منوی پازل in list ... set میتوانید بیاورید.

list-insert-at

این پازل ایتم جدیدی را در جای مشخصی قبل از ایتمی که هست میگذارد.
در مثال زیر داریم :
1- لیست کلمات با سه ایتم ["very", "very", "very"] ساخته می شود.
2- سومین ایتم ان با "good" عوض می شود.مقدار جدید لیست برابر است با "very", "very", "good"].
3- کلمه ی "you're"در شروع لیست قرار میدهیم. مقدار نهایی لیست برابر است با : ["You're", "very", "very", "good"].

list-insert-at-example

شکاندن رشته ها و چسباندن لیست ها


ساختن لیست از متن


پازل make list from text متن داده شده را به تکه هایی میشکاند با استفاده از جدا کننده

list-split

در مثال بالا لیست شامل سه قسمت از متن می باشد."311", "555" و "2368".

ساختن متن از روی لیست


پازل make text from list با استفاده از جدا کننده یک متن میسازد.

list-join

در مثال بالا متن جدید را با مقدار "311-555-2368" برمیگرداند.