Edit me on GitHub

شرط


شرط ها یکی از پایه ای ترین دستورات برنامه نویسی هستند. به کمک شرط ها می‌توانم دستوراتی مانند زیر را اجرا کنیم:

پازل های شرطی


پازل if


ساده ترین عبارت شرطی، یک if تنها می‌باشد، مانند تصویر زیر:

if-if

هنگامی که اجرا شود مقدار متغییر x با عدد ۱۰۰ مقایسه خواهد شد. اگر بزرگتر باشد، "What a big number!" ارسال خواهد شد. در غیراینصورت اتفاقی نخواهد افتاد.

پازل if-else


همچنین می‌توانیم طوری برنامه ریزی کنیم که در صورت غلط بودن یک عبارت شرطی نیز، دستوراتی اجرا شود.

if-else

مانند حالت قبل چنانچه مقدار x از صد بزرگتر باشد "What a big number!" چاپ خواهد شد، در غیراینصورت "That's not very big." ارسال خواهد شد.

هر عبارت if می‌تواند یک یا صفر else داشته باشد.

پازل if-else-if


همچنین با یک عبارت میتوان بیش از یک شرط را بررسی کرد.برای این کار فقط کافیست else if را به عبارت اضافه کنیم.

if-else-if

چنانچه عدد از 100 بزرگتر باشد "What a big number!" چاپ خواهد شد و همچنین اگرx برابر ۴۲ باشد عبارت "That's my lucky number!" ارسال خواهد شد و در غیراینصورت اتفاقی نخواهد افتاد.

هر عبارت if می‌تواند به تعداد لازم else if داشته باشد.

پازل if-else-if-else


یک عبارت شرطی می‌تواند همزمان else if و else داشته باشد.

if-else-if-else

ویرایش پازل


تنها یک پازل if در جعبه ابزار موجود می‌باشد.

if

برای افزودن عبارات else if و else باید بر روی چرخ دنده کلیک کنید تا پنجره جدیدی باز شود:

if-open

سپس برای اضافه کردن عبارات جدید می توانید پازل های else if و else را درون if قرار دهید. شما همچنین می توانید آنها را جا به جا کرده و یا حذف کنید.

if-modify

دقت کنید شکل پازل ها اجازه می دهند هر تعدادی else if اضافه شود اما فقط یک else‌ می‌تواند اضافه شود.