Edit me on GitHub

پازل های event


هر فعالیتی که بخواهید انجام دهید می بایست در یک event قرار بگیرد.
در واقع برای اینکه بتوانیم پیام ارسال شده توسط کاربر تلگرام را استفاده کنیم باید از این پازل ها استفاده کنیم. می توانیم به دنبال متن یا دستور خاصی از کاربر باشیم و یا فایلی که ارسال می شود. برای استفاده از هر کدام از این موارد باید

event-command

به عنوان مثال در تصویر بالا در مقابل Message می بایست متغیری که در آن پیام ارسالی ذخیره شده است را قرار داد.
این بخش برای تمام پازل هایی که پایین تر توضیح می دهیم نیز وجود دارد.

مقابل Query می بایست متغیری که در آن متن پیام ارسال شده ذخیره شده است را نشان داد.

مقابل Command عبارتی که در مقابل آن بات ما بفهمد که چه فعالیتی انجام دهد را قرار می دهیم.

در مثال بالا با ارسال دستور /start پازل هایی که دراین پازل Event قرار داده ایم اجرا می شوند.

پازل Default Message handler


برای استفاده از این پازل فقط به مشخص کردن متغیری که در آن پیام ارسال شده ذخیره شده است، نیاز داریم.

برای استفاده از هر بخش پیام می بایست از پازل ابجکت استفاده کرد. (ابجکت های تعریف شده برای هر پیام در تلگرام)

event-default

پازل text handler


در این پازل علاوه بر مشخص کردن متغیر پیام ارسال شده مقابل Message ، می بایست متغیری که در آن متن پیام ذخیره شده است را مقابل Query قرار داد.

event-text

پازل photo listener


اگر بخواهیم بات ما در مقابل عکسی که از کاربر دریافت عملی انجام دهد، می بایست از این پازل استفاده کنیم.

در این پازل کل پیام ارسال شده توسط کاربر Message می باشد و Photo آرایه ای از فایل های عکس ارسال شده در کیفیت های مختلف است.

event-photo

پازل video listener


در این پازل پس از مشخص کردن متغیری که در آن پیام ذخیره شده است، متغیری که در آن video ارسال شده، ذخیره شده است را نیز مشخص می کنیم.

سپس دیگر پازل های مورد نظر خود را در داخل این پازل اضافه می کنیم.

event-video

پازل های voice listener, document listener, audio listener, sticker listener, location listener, venue listener, contact listener نیز همانند پازل video listener عمل می کنند.

پازل inline handler و callback handler


طرز استفاده از این پازل ها درانواع کلید ها توضیح داده می شود.